• Snel antwoord op uw vraag
  • Advies/offerte op maat
  • Persoonlijk contact met de juiste afdeling
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Veiligheidscoördinator (TMB)

Bij het starten en uitwerken van een bouwproject komt heel wat kijken. Op een bouwplaats zijn er altijd bepaalde risico's aanwezig. Bovendien zijn er vaak verschillende aannemers tegelijk aan de slag. Daarom zijn er een aantal regels voorzien voor de coördinatie van de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De aanstelling van een veiligheidscoördinator is hierbij essentieel.

Taken

Taken

Een groot voordeel bij het aanstellen van een veiligheidscoördinator is dat de risico’s reeds tijdens de ontwerpfase in kaart worden gebracht. Op die manier kan er worden geanticipeerd op de risico’s en gevaren die zich later op de bouwplaats zelf kunnen voordoen.

G4S heeft jarenlange ervaring in de bouw en veiligheidscoördinatie, zowel in de ontwerp- als verwezenlijkingsfase op grote en middelgrote bouwprojecten, infrastructuurwerken, petrochemieprojecten en voor de op- en afbouw van evenementen. Zo biedt G4S een totaalpakket voor veiligheid op de werkvloer.

Taken veiligheidscoördinator

  • Ondersteunen van het bouwteam
  • Organiseren van coördinatiestructuurvergaderingen
  • Inspecteren van tijdelijke mobiele bouwplaatsen
  • Analyseren van ontwerpen en bouwplannen
  • Analyseren van verschillende werksituaties
  • Opstellen van verslagen
  • Opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

De dienst veiligheidscoördinatie van G4S heeft voor elke fase van het bouwproces op maat gemaakte oplossingen.

Referenties

Doorheen de jaren hebben we heel wat projecten mee tot een goed einde gebracht, van industriële bouw of stadsontwikkeling tot waterinfrastructuurwerken

Klik hier voor enkele voorbeelden van onze gerealiseerde projecten

Fase ontwerp

1. VCO

Voor de start van de werken worden de bouwplannen aandachtig bestudeerd met de klant of zijn ontwerpbureau, waarbij de gevaarlijke situaties die tijdens het bouwproces en de toekomstige onderhoudswerken zouden kunnen voorkomen, geïnventariseerd worden. Ons VCO (Veiligheidscoördinatie Ontwerp) is opgebouwd uit een checklist van allerhande pijnpunten, ongevallen (of bijna-ongevallen) die we uit het verleden hebben geïnventariseerd. In samenspraak met de klant worden er veiligheidsadviezen voorgesteld die kunnen bijdragen zodat onveilige situaties in de toekomst voorkomen worden. Bij goedkeuring van deze adviezen en richtlijnen wordt het VCO door de bouwheer of zijn afgevaardigde getekend voor aanvaarding.

2. Veiligheidsadvies bij het Aanbestedingsproces

De veiligheidscoördinator zal op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijk evaluatieverslag opstellen inzake de door de inschrijvers te treffen veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen tijdens de betreffende opdracht(en) van werken. De offertes worden op de te treffen veiligheidsvoorzieningen door de aannemer(s) ontleed. Ons advies inzake de overeenstemming van het document gevoegd bij de offertes met het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aan de opdrachtgever overgemaakt. De opdrachtgever wordt in kennis gesteld van eventuele niet-overeenstemmingen in het veiligheidsplan.

3. Opstellen en aanpassen van de coördinatie-instrumenten

Het opstellen van het coördinatiedagboek inclusief het veiligheids- en gezondheidsplan met vermelding van de kritieke fasen waarop de coördinator verwezenlijking tenminste op de bouwplaats aanwezig moet zijn . Het Post-Interventie-Dossier wordt geopend.

Fase Verwezelijking

1. Startvergadering

Voor aanvang der werken van de betrokken aannemers, wordt er een kick off meeting georganiseerd, waar de geplande activiteiten en te nemen preventies kort besproken worden. Het “Plan van Aanpak” en de “Taak Risico Analyse” die de aannemer heeft opgesteld wordt hier nog eens kort afgetoetst zodat alle partijen zich akkoord kunnen verklaren met de manier van aanpak. Het bouwplaats reglement en de specifieke risico-s worden tijdens deze startvergadering overlopen met alle betrokken partijen en ter ondertekening voorgelegd.

2. Inspectiebezoeken

Uitvoeren van onaangekondige inspectiebezoeken op de bouwplaats met het oog op de toepassing van de wetgeving en reglementen inzake de veiligheid en de gezondheids-preventie, housekeeping, de opvolging van keuringen machines, stellingskaarten, … De bevindingen en/of opmerkingen tijdens de veiligheidsrondgang worden meteen besproken met de werknemer en in aanwezigheid van de werf- of projectleider overlegd en mogelijk direct opgelost. De veiligheidscoördinator kijkt er op toe dat de werknemer(s) de gemaakte opmerkingen onmiddellijk verbeteren zodat de onveilige situatie tot een minimum tijd herleidt wordt. Na het bezoek wordt er een inspectieverslag opgemaakt waarin de tekortkomingen van betrokken aannemers wordt vermeld.

3. Het organiseren van de coördinatiestructuur

Het organiseren van een coördinatiestructuurvergadering (KB, art 22 §5) aan de hand van de korte termijnplanning met als doel de mogelijke interactie van de verschillende aannemers op de bouwplaats in kaart te brengen en deze interactie tot een minimum te herleiden. Door overleg met de betrokken aannemers en het evalueren van de werkplannen en procedures zorgen we dat er geen activiteiten moeten stil gelegd worden vanwege onveilige situaties op de werkvloer.

Deze wederzijdse uitwisseling van informatie tussen de betrokken aannemers is van cruciaal belang voor het opsporen van interactie tussen de verschillende opdrachten, de risico’s en het bepalen van preventiemaatregelen zodat ongevallen vermeden worden.

4. Het evalueren van veiligheids- en gezondheidsplannen

Het evalueren van veiligheids- en gezondheidsplannen van de aannemers en geven van bijkomend advies.

Onze troeven

Flexibiliteit en inzet van gekwalificeerd personeel

Wij zijn al sinds de start van het begrip veiligheidscoördinatie in 2001 bezig en beschikken over een team van meer dan 10 veiligheidscoördinatoren. Daardoor kunnen wij de continuïteit voor de werfopvolging steeds garanderen bij ziekte of verlof van de veiligheidscoördinator. G4S investeert in hun medewerkers en bieden hen alle kansen om te groeien. Al onze veiligheidscoördinatoren beschikken over een diploma “Veiligheidscoördinator” en zijn gekwalificeerd preventieadviseur.

Opvolging toolboxen

Gevaarlijke situaties en incidenten opgemerkt tijdens de inspectierondgang zijn het onderwerp van de volgende toolboxmeeting om te voorkomen dat deze herhaald worden. De toolbox dient door de betrokken werknemers ondertekend te worden als bewijs van overdracht van de veiligheidsinstructies voor de start der werken. De werfleider dient op de volgende coördinatiestructuurvergadering een copy van deze toolbox aan de veiligheidscoördinator te overhandigen als toets dat deze toolbox werd gegeven. De veiligheidscoördinator bewaart deze toolbox in het veiligheidsdossier op de werf ter inzage van alle instanties (FOD) of ter controle bij een eventuele audit (intern of extern).

Controle op de inzet van veilige werktuigen / machines

Op geregelde tijdstip controleren van de keuringsattesten van machines, torenkraan, hijsmateriaal en toebehoren.

Motivering werknemers door positieve communicatie

Goede acties op de werkplek mee opnemen in het inspectieverslag ter motivatie van de werknemers.

Snel antwoord op uw vraag

Direct advies, hulp of antwoord op uw vragen nodig? Bel ons! tel:+32(0)35689902

Advies/Offerte op maat

Altijd een passende oplossing met onze
offerte op maat.

Persoonlijk contact

Wij zijn van maandag tot vrijdag van 8u – 17u bereikbaar voor al uw
vragen via tel:+32(0)35 68 99 02