• Snel antwoord op uw vragen
  • Advies/offerte op maat
  • Persoonlijk contact met de juiste afdeling
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Algemene voorwaarden G4S Safety Systems NV

1. De algemene voorwaarden zijn bindend

Voor al onze huur- en verkoopstransacties gelden de volgende algemene voorwaarden. Bij de in ontvangstname van de materialen aanvaardt de huurder/aankoper deze voorwaarden en verplicht de huurder/aankoper zich volgens deze voorwaarden te handelen en aanvaardt de consequenties daarvan.

2. Huurtermijnen, tarieven en betalingen

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een week of een veelvoud daarvan, op aanvraag kunnen bepaalde materialen per dag gehuurd worden, dagdelen gelden als een volle werkdag van 8 uur. De huur vangt aan op de dag dat de goederen worden afgehaald door de huurder of diens transporteur of door ons worden geleverd en eindigt op de dag dat de materialen weer onbeschadigd en werkend zijn ingeleverd. De huurder is verplicht om de huur van toestellen die defect zijn als gevolg van verkeerd of ondeskundig gebruik en daardoor tijdelijk buiten gebruik zijn, normaal te blijven betalen. De vaststelling hiervan is uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder. Deze periode is inclusief de duur van de noodzakelijke reparatie. Eventuele kosten voor nazicht of controle tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. Alle transporten gebeuren op kosten en op risico van de huurder. De verhuurder heeft het recht om de goederen na een onafgebroken huurperiode vanaf 3 maanden om te ruilen voor gelijkaardige toestellen.

De verhuurder heeft het recht om bij het aangaan van huurovereenkomst een borgsom te vragen ter hoogte van 20% van de vervangwaarde. Deze borgcheque wordt aan het einde van de huurperiode teruggegeven en/of verrekend met uitstaande tegoeden. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de borgsom terstond worden geïnd. Huurder die een lopende rekening bij G4S Safety Systems – Verhuur hebben kunnen vrijgesteld worden van de borg. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden in elektronisch formaat verzonden, behoudens andersluidend verzoek van de Onderschrijver. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen 8 dagen na de verzending van een aanmaning per aangetekend schrijven zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10 % (minimum € 50,00) als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zijn er vanaf overschrijding van de betalingsdatum per aangevangen maand nalatigheidsintresten verschuldigd aan een jaarlijkse intrestvoet van 12 % en zonder dat er hiervoor enige aanmaning nodig is.

3. Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens de geldende en/of bijgeleverde voorschriften en als goed huisvader te behandelen, ook is hij verplicht om het noodzakelijke onderhoud en testbeurten op te volgen en te laten uitvoeren. De huurder moet de verhuurder terstond in kennis stellen van eventuele in beslagnames en/of aanspraken door derden van het gehuurde materiaal. De huurder is verplicht alle geldende veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van het gehuurde materiaal te volgen en zonodig een risicoanalyse uit te voeren alvorens de materialen worden gebruikt. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de veiligheid van de huurder en/of derden en de installaties waarin of waaraan wordt gewerkt. De huurder dient de verhuurder terstond te informeren over de plaats waar de huurmaterialen worden ingezet en hem in geval van gewenste controles te allen tijde de toegang tot de gehuurde materialen te garanderen. Het tussentijdse transport van de oorspronkelijke locatie naar een andere kan uitsluitend gebeuren nadat daarvoor schriftelijke toestemming van de verhuurder is gekregen. Het is de huurder niet toegestaan om de materialen verder te verhuren of uit te lenen aan derden en/of veranderingen aan te brengen, reparaties of kalibraties uit te voeren of vullingen te verrichten zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Niet naleven van deze voorwaarden kan een volledige vervangingskost van het toestel tot gevolg hebben.

4. Storingen

Storingen of gebreken aan gehuurde materialen moeten binnen 24 uur na de constatering daarvan door de huurder aan de service afdeling van de verhuurder worden gemeld. Indien zich er een storing voordoet wordt het toestel op kosten van de verhuurder in de werkplaatsen van de verhuurder gerepareerd, tenzij de storing een gevolg is van ondeskundig gebruik, overexposure of beschadiging , in die gevallen zijn alle kosten ten laste van de huurder. Indien het defect het gevolg is van normaal gebruik – ter beoordeling van de verhuurder – dan wordt het toestel vervangen. De daarbij voorkomende transportkosten zijn altijd voor rekening van de huurder.

Bij storingen die langer dan een dag duren wordt de huur stopgezet op voorwaarde dat dit op direct wordt gemeld en de storing het gevolg is van normaal gebruik.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsschades als gevolg van oponthoud van het niet inzetbaar zijn van gehuurde materialen. De aansprakelijkheid van de verhuurder kan nimmer het bedrag van de huurtransactie per toestel te boven gaan.

5. Belastingen

Alle belastingen en inhoudingen die op basis van het gebruik of toepassing van de huurmaterialen van toepassing zijn vallen ten laste van de huurder.

6. Toestand Materiaal

Alle huurmaterialen worden door de verhuurder in een schone en goed werkende staat geleverd. De huurder is verplicht om de materialen te laten gebruiken door eigen personeelsleden die daarvoor zijn opgeleid en gekwalificeerd.

De huurder is verplicht om de gehuurde materialen compleet en in een schone, goed werkende en onbeschadigde toestand terug te bezorgen. Alle teruggezonden of teruggebrachte materialen worden uitsluitend in ontvangst genomen op voorwaarde van controle. De technische dienst van de verhuurder kijkt alle terug geleverde materialen na en test deze op goede werking. Indien een of meer toestellen een gebrek vertonen wordt de huurder daarvan binnen 1 week na ontvangst van de goederen in kennis gesteld, tenzij dit gebrek werd veroorzaakt door het normale gebruik. Bij grote projecten en langdurige projecten (bijvoorbeeld shutdowns) kan deze periode verlengd worden naar 1 maand.

De huurder kan zich vervolgens binnen 48 uur in onze werkplaats komen vergewissen van de schade of het gebrek. Daarna worden de eventuele kosten aangerekend. De diagnose van onze werkplaatstechnici is bindend. Alle kosten voor de reiniging van adembeschermings materiaal, de hervulling van ademluchtflessen, de herkalibratie van gasdetectie toestellen of de test van valbeveiligingsmaterialen na een valbreuk zijn voor rekening van de huurder.

7. Schade en verlies

De huurder moet elke schade of gebrek aan de materialen die tijdens de huurperiode ontstaan direct aan de verhuurder melden, hij is aansprakelijk voor alle daaruit ontstane kosten tenzij dit wordt veroorzaakt door normaal gebruik. De verhuurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gehuurde materialen worden ontvreemd. Bij diefstal of verlies wordt het betrokken materiaal volledig vergoed aan de vervangwaarde. Deze kosten kunnen worden vermeerderd met huurderving, expertisekosten, intresten of andere rechtstreeks door de verhuurder aan te tonen geleden schadeposten.

8. Aansprakelijkheden

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het materiaal en door interpretaties van gemeten waarden van meetinstrumenten. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheden die ingesteld kunnen worden als gevolg van het gebruik van de gehuurde materialen. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor indirecte schades zoals bedrijfs- en gevolgschades, overschrijding van levertermijnen en in geval van overmacht.

De huurder moet ervoor zorgen dat hij voor de ingebruikname van de materialen beschikt over de nodige vergunningen, machtigingen, scholingen en medische geschiktheiddocumenten.Hij ziet erop toe dat de materialen voldoen aan de geldende voorschriften in de installaties waar deze worden ingezet. Indien er een schade ontstaat als gevolg van een materiaalstoring die terug te voeren is naar de verantwoordelijkheid van de verhuurder, dan blijft de aansprakelijkheid van de verhuurder te allen tijde beperkt tot de hoogte van de huursom voor het betreffende apparaat.

9. Verzekeringen

De verhuurder kan bij de huurder een z.g. machinebreuk-verzekering afsluiten ter dekking van de ontstane kosten tijdens het gebruik van de huurmaterialen. De premie daarvoor bedraagt minimaal 5% van de huursom en moet bij het ondertekenen van het huurcontract worden aangegaan.

10. Huurovereenkomst

De huurder is verplicht om voor aanvang van elke huurtransactie een huurovereenkomst te ondertekenen. Hiermee aanvaardt hij tevens onvoorwaardelijk de algemene huurvoorwaarden van de verhuurder. Inkoopvoorwaarden van de huurder zijn hierop niet van toepassing.

Bij het terugleveren van de materialen worden de materialen geteld en gecontroleerd. Eventuele zichtbare gebreken en onvolkomenheden worden onmiddellijk schriftelijk gecommuniceerd ten aanzien van de verhuurder. De huurovereenkomst eindigt pas nadat de verhuurder deze heeft afgetekend.

11. Geschillen

De Huurovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen betreffende de uitvoering of interpretatie van de huurovereenkomst en de daaruit voortvloeiende facturen is uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd.

12. Keuring

Bij de start van elk huurcontract zal de verhuurder zorgen dat het geleverde materiaal gekeurd is conform de richtlijnen van de fabrikant en voorzien van de bijbehorende certificaten. Het opvolgen van de datum voor herkeuring is een verplichting van de huurder. G4S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit een te laat uitgevoerde herkeuring ten gevolge van een verkeerde opvolging van de huurder.

13. Last-minute wijzigingen

Bij last-minute wijzigingen of annulaties van het huurcontract behoudt de verhuurder zich het recht voor om hiervoor een bijkomende administratieve som aan te rekenen. Dit doet geen afbreuk aan de te betalen som voor de huurperiode conform bestelling.

14. Leveringen

Om u een zo goed mogelijke service te kunnen aanbieden, werken wij met een wekelijkse leverplanning op bepaalde regio’s. Bij een bestelling leverbaar uit stock, verzonden door onze eigen transportdienst houden wij rekening met een levertermijn van maximaal 1 week. Alle bestellingen die op vraag van de klant vroeger geleverd dienen te worden zullen wij versturen met een sneltransport. Hiervoor zullen extra kosten worden aangerekend. U kan deze steeds op voorhand bij ons opvragen. 

15. Annulatie bij verkoop

Bestelde artikelen kunnen niet teruggenomen worden door G4S. 

Bij een annulatie waarbij de uitlevering nog niet heeft plaatsgevonden zal G4S een restocking fee van 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende artikelen aanrekenen.